belka lgd


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej.

1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

a. ”Podejmowanie działalności gospodarczej” – limit środków: 900 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 1 - Wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki przyjaznej środowisku
i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie miejsc pracy.

b. „Rozwijanie działalności gospodarczej” – limit środków: 100 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570). W ramach LSR LGD „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 1 - Wzmocnienie potencjału lokalnej gospodarki przyjaznej środowisku i tworzenie miejsc pracy
Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie miejsc pracy.

2. Termin i miejsce składania wniosków:

od 17 października 2016 roku do 31 października 2016 roku
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w Chełmie,
Pl. Niepodległości 1, pok.330, 22-100 Chełm 

3. Tryb składania wniosków:

• Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście, lub przez pełnomocnika, lub przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 października 2016 roku o godz. 16.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Biura LGD do godz. 16.00 najpóźniej w dniu 31 października 2016 roku.
• Wnioski należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płyta CD).

4. Forma wsparcia:

a. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a ogłoszenia pomoc ma formę premii:
• wysokość kwoty pomocy - 100 000,00 zł,
• intensywność pomocy - 90 %.
• wymagany wkład własny finansowy w wysokości min. 10 %.

b. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. b ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych:
• wysokość kwoty pomocy - 100 000,00 zł,
• intensywność pomocy – max. 70 %.

5. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:
a. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
b. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
c. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo premia).
d. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” na okres programowania 2014-2020.
e. Realizacja przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
f. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
g. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

6. Kryteria wyboru operacji:

a. Lokalne kryteria wyboru operacji

• Liczba utworzonych i planowanych do utrzymania miejsc pracy - Premiowane będą operacje przewidujące utworzenie więcej niż wymagana minimum ilość etatów.
• Operacja dotyczy działalności gospodarczej w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów - Preferowane będą operacje, które bezpośrednio wykorzystywać będą lokalne zasoby.
• Kwalifikacje i/lub wykształcenie i/lub posiadane zasoby Wnioskodawcy zgodne z zakresem planowanej operacji (*kryterium podlegające ocenie tylko w przypadku operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej) – Premiowani będą Wnioskodawcy posiadający kwalifikacje i/lub wykształcenie i/lub zasoby zgodne z planowaną działalnością gospodarczą.
• Charakter podejmowanej / rozwijanej działalności - Premiowane będą działalności związane z turystyką i/lub rekreacją i/lub usługami gastronomicznymi.
• Wkład własny Wnioskodawcy - Preferowane będą projekty zapewniające wyższy niż minimalny poziom wkładu własnego wnioskodawcy.
• Zatrudnienie / samozatrudnienie osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR - Preferowane będą projekty przewidujące zatrudnienie / samozatrudnienie osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR.
• Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD - Premiowane będą operacje promujące LSR i LGD.
• Doradztwo biura LGD - Preferuje się Wnioskodawców korzystających ze wsparcia doradczego, na etapie sporządzania wniosku, świadczonego przez pracowników biura LGD.
• Operacja zapewnia zintegrowanie - Premiowane będą operacje zapewniające zintegrowanie metod stosowanych przy realizacji operacji, sektorów i partnerów jak również branż działalności.
• Operacja ukierunkowana jest na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, określonych w LSR - Preferowane będą operacje ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR.
• Operacja ma charakter innowacyjny - Premiowane będą operacje wpisujące się w innowacyjne podejście określone w LSR.
• Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu - Premiowane będą operacje, które w jak największym stopniu przewidują zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu.

b. Lokalne kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce LEADER 2014-2020 – podzakładka: Formularze wniosków.
c. Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. min. 25 pkt.
d. W przypadku gdy dwie, lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu wniosku.

7. Informacja o wymaganych dokumentach:

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zawiera wzór formularza wniosku. Wzór formularza wniosku znajduje się w zakładce LEADER 2014-2020 – podzakładka: Formularze wniosków.

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:

LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce „O NAS” – podzakładka: Lokalna Strategia Rozwoju (LSR).
Formularz/-e wniosku/-ów o udzielenie wsparcia, wniosku/-ów o płatność oraz formularz/-e umowy/-ów udostępniono w zakładce LEADER 2014-2020 - podzakładka: Formularze wniosków.

Ogłoszenie o naborze oraz Formularze wniosków w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej dostępne są na stronie www.ziemiachelmska.pl

Szczegółowe informacje w Biurze

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”

Pl. Niepodległości 1/330, (budynek Gmachu)

tel./fax 82 562 75 71, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.