O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

WÓJT GMINY KAMIEŃ

 

Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminy położonej we wsi Haliczany

Przedmiot przetargu:  Nieruchomość niezabudowana ozn. nr 436 o pow. 0,45 ha położona w obrębie ewidencyjnym Haliczany posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr LU1C/00082013/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/82/2004 Rady Gminy Kamień z dnia 24 sierpnia 2004 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 194, poz. 2620 z dnia 08 listopada 2004 roku działka nr 436 jest przeznaczona w części (pow. 0,1440 ha) pod zabudowę zagrodową oznaczoną na mapie symbolem „23 MR”, w części (pow. 0,3060 ha) pod uprawy rolne oznaczone na mapie symbolem „R”  i użytki zielone oznaczone na mapie symbolem „RZ”. Posiada dostęp do drogi gminnej, asfaltowej.

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi  12 188,00 zł  w tym:

- za część budowlaną 6 466,00 zł + obowiązujący podatek VAT

- za część rolną 5 722,00 zł                                                                        

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanych z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803, z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób  - osób które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1, 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052, z późn. zm.).

Osoby, które chcą przystąpić do przetargu do dnia 22 września 2017 r. powinny złożyć oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami zamieszczonymi poniżej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu  29 września 2017 r. – działka nr 436 obręb ewidencyjny Haliczany” w sekretariacie Urzędu Gminy Kamień w terminie do dnia 22 września 2017 r. przy ul. Diamentowej 15, 22-113 Kamień:

  • oświadczenie oferenta potwierdzające osobiste prowadzenie przez okres co najmniej od 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie danej gminy, poświadczone przez wójta gminy;
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej od 5 lat, na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
  • oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta;
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 8 i ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052, z późn. zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. poz. 109);
  • potwierdzenie wniesienia wadium;
  • oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Kamień w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Kamień, przy ul. Diamentowej 15, 22-113 Kamień w dniu 26 września 2017 r., po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów.

 

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godz. 9-tej w siedzibie Urzędu Gminy Kamień. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w kwocie 1 300,00 zł, w terminie do dnia 22 września 2017 r. do godz. 14-tej w kasie Urzędu Gminy lub wpłata na konto Urzędu Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień, WBS Chełm nr rachunku: 36 8187 0004 2003 0070 0261 0001 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 22 września 2017 r., co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Koszty czynności notarialnej, wieczysto – księgowej ponosi nabywca. Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy. Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podpisania aktu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, przesłano do sołtysów celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień oraz BIP. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamień tel. 82 56 715 75, pokój nr 9.

Wójt Gminy Kamień

/-/ Roman Kandziora

Kamień, 28.08.2017 r.