WÓJT GMINY KAMIEŃ

Ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny, ofertowy na sprzedaż ruchomości tj. wodnego kotła niskotemperaturowego, osprzętu kotła i zbiornika bezciśnieniowego szt. 2 ”

Opis ruchomości podlegającej przetargowi:

1. Niskotemperaturowy olejowo-gazowy kocioł grzewczy do pracy z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle z regulatorem Vitotronic:

- wodny kocioł niskotemperaturowy firmy VIESSMANN Vitorond 200 63 kW Nr fabryczny 7242290200447108; rok produkcji 2002,

- cyfrowy regulator Vitotronic 200-H

Stan techniczny dobry.

2. Osprzęt wodnego kotła niskotemperaturowego:

- zbiornik ciśnieniowy, naczynie wzbiorcze JCN służący do przyjmowanie przyrostów ciśnienia objętości wody w instalacji ciepłej wody użytkowej ; wytwórca ZILMET Włochy; rok budowy 2002

- zbiornik ciśnieniowy, naczynie wzbiorcze JCN służący do przyjmowania przyrostów ciśnienia objętości wody w instalacji centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych; wytwórca WINKELMANN Niemcy; rok budowy 2002

- zbiornik ciepłej wody użytkowej HL-HL E,

- pompy przepływu, manometry sterujące, manometry, termometry, zawory kulowe

- orurowanie, kształtki montażowe, ocieplenie przewodów ciepłej wody.

    Stan techniczny dobry.

    3. Zbiornik oleju opałowego –jednopłaszczowy zbiornik przeznaczony do bezpiecznego składowania i wewnętrznej dystrybucji oleju. Producent: Ruth-Werke-Niemcy.
Nr fabryczny: 0110201320943; rok produkcji 07.2002. Materiał –Polietylen CoEx Plus.

Przechowywany, zabezpieczony w warunkach normalnej eksploatacji. Zbiornik połączony w baterię 2x2000l.

     Stan techniczny dobry.

     4. Zbiornik oleju opałowego –jednopłaszczowy zbiornik przeznaczony do bezpiecznego składowania i wewnętrznej dystrybucji oleju. Producent : Ruth-Werke-Niemcy. Nr fabryczny: 0110201321894; rok produkcji 09.2002. Materiał –Polietylen CoEx Plus.

Przechowywany, zabezpieczony w warunkach normalnej eksploatacji. Zbiornik połączony w baterię 2x2000l.

     Stan techniczny dobry.

W/w ruchomości ujęte w pkt. 1-4 można oglądać na terenie kotłowni po byłej Szkole Podstawowej w Pławanicach, Pławanice 76 codziennie oprócz niedziel i świąt, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z konserwatorem pod nr telefonu: 508 934 013, w terminie do dnia 2.03.2017 r.

Cena wywoławcza - 7 400,00 zł – netto, plus obowiązujący podatek VAT.

Warunki przetargu:

 1. Ofertę należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup ruchomości tj. wodnego kotła niskotemperaturowego, osprzętu kotła i zbiornika bezciśnieniowego szt. 2” w terminie do dnia 06.03.2017 r. do godz. 12:00 osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w sekretariacie Urzędu Gminy Kamień ul. Diamentową 15 w godzinach pracy urzędu.
 2. Oferta winna zawierać wszystkie informację ujęte we wzorze Formularza ofertowego. Do złożenia oferty można wykorzystać wzór Formularza ofertowego będącego załącznikiem do ogłoszenia.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 2 marca 2017 r.,
  w wysokości 900,00 zł ( słownie dziewięćset zł) przelewem na rachunek bankowy Gminy Kamień Nr 36 8187 0004 2003 0070 0261 0001 - WBS w Chełmie – Filia w Kamieniu oraz dołączenie dokumentu wpłaty wadium do Formularza ofertowego.
 4. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem oferowanej ceny może zostać zaliczona na poczet ceny nabycia ruchomości.
 5. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone.
 6. Wadium przepada na rzecz Gminy Kamień, jeżeli uczestnik, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy oraz nie uiści ceny nabycia.
 7. Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.
 8. W przypadku, gdy uczestnicy zaoferują taką samą cenę – Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając termin licytacji.
 9. Kupujący jest zobowiązany zapłacić przelewem na rachunek bankowy cenę nabycia ruchomości w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty.
 10. Demontaż i odbiór niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zakupie ruchomości. Wszelkie prace dotyczące nabytych nieruchomości, w szczególności ich demontaż, załadunek nabywca wykona we własnym zakresie.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:

Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15 w dniu 06.03.2017 r. o godz. 12.15 w gabinecie Wójta Gminy.

FORMULARZ OFERTOWY

DSC04596 DSC04598 DSC04599 DSC04604