Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresach:

a) ”Inicjatywy kulturalno – społeczne integrujące środowisko lokalne”– limit: 105 000,00 zł

b) „Zachowanie i udostępnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego” – limit: 40 000,00 zł

c) ” Wspieranie twórczości ludowej, promocja twórców i artystów ludowych”– limit: 30 000,00 zł

 

Pojedynczy grant może wpisywać się w jeden zakres tematyczny.
Limit środków na projekt grantowy: 175 000,00 zł.

Termin naboru wniosków: 2 marca 2017 roku - 17 marca 2017 roku

Szczegółowe informacje na stronie www.ziemiachelmska.pl

zakładka: LEADER 2014-2020/Podzakładka: Ogłoszenia o naborze

oraz w Biurze LGD „Ziemi Chełmskiej”

Pl. Niepodległości 1/330 w Chełmie, tel:. 82 562-75-71

logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.