Ogłoszenie Wójta Gminy Kamień

o otwartym naborze na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 2014-2020; XII Osi Priorytetowej: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

Wójt Gminy Kamień, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 roku poz.1460 z późn. zm.) o g ł a s z a otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; XII Osi Priorytetowej: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

I. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu mającego na celu utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata na terenie Gminy Kamień.

 II. Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

 1. 1. Utworzenie ok. 15 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata w Punkcie Przedszkolnym w Strachosławiu.
 2. 2. Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci wzakresie stwierdzonych deficytów.
 3. 3. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola.

 III. Forma prawna partnera:

Stowarzyszenie.

 IV. Wymagania:

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt III, który spełnia następujące wymagania:

 1. 1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
 2. w obszarze wsparcia projektu,
 3. na rzecz grupy docelowej, do której będzie skierowany projekt,
 4. w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
 1. 2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do realizacji działań,
  w których partner zamierza uczestniczyć.

 V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera.
 2. Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia.
 3. Informacje na temat oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy).
 4. 4. Dokumenty potwierdzające  status  prawny  kandydata  na  partnera  i  umocowanie  osób go reprezentujących.
 5. 5. Dokumenty potwierdzające zakres działania kandydata na partnera zgodne z celami partnerstwa.
 6. 6. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art.207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
 1. VI. Liczba partnerów:

Jeden partner zewnętrzny, wybrany w ramach niniejszego naboru, ponadto Gmina Kamień, która wystąpi w roli Lidera projektu.

 

VII. Termin składania zgłoszeń:

21 dni (kalendarzowych) od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamień (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kamień), tj. nie później niż do 6 kwietnia 2018 roku.

 

VIII.  Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenia w postaci papierowej należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kamień lub przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy Kamień.

 IX. Uwagi:

 1. 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

-      podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,

-      unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 1. W przypadku unieważnienia naboru Gmina Kamień nie ponosi odpowiedzialności zaszkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Gmina Kamień nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gminy Kamień.
 3. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia.
 4. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 5. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
 6. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania kandydata na partnera, zgodnie z zapisem wdokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 7. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i rolę partnera przy przygotowaniu i realizacji projektu.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa zwybranym w wyniku naboru partnerem, Gmina Kamień dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

Regulamin naboru Partnera