logotypy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” informuje, iż na stronie www.ziemiachelmska.pl w zakładce MONITORING i EWALUACJA ->Podzakładka Raporty monitorujące dostępny jest raport podsumowujący rok realizacji LSR - raport za okres maj-grudzień 2016 r. W raporcie znajdują się informacje na temat stopnia osiągnięcia celów i wskaźników LSR, poziom wykorzystania budżetu, zrealizowane działania komunikacyjne oraz inne działania podejmowane przez LGD. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym dokumentem.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.