W poniedziałek 9 października 2017 r. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w specjalnie wyznaczonych punktach odbędzie się zbiórka odpadów problemowych, takich jak: odpady wielkogabarytowe (np. stare meble), odpady zielone, budowlano-remontowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, akumulatory, opakowania po farbach, tonery, tusze, baterie, świetlówki, oraz środki ochrony roślin.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowane są w następujących miejscach:

  1. Garaż OSP w Pławanicach
  2. Plac przy oczyszczalni ścieków w Kamieniu
  3. Betonowy plac za Zespołem Szkół w Strachosławiu
  4. Plac przy świetlicy wiejskiej w Wolawcach
  5. Plac przy świetlicy wiejskiej w Ignatowie Kolonii

Mieszkańcy zobowiązani są we własnym zakresie dostarczyć odpady do najbliższego PSZOK, w wyznaczonym terminie, pomiędzy godziną 9 a 17.